O mnie

Jestem doświadczonym psychologiem. Studia magisterskie ukończyłam w 1981r na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, na Wydziale Pedagogiki i Psychologii, kierunek psychologia, specjalność- psychologia wychowawcza.
W zawodzie psychologa pracuję 30 lat. Pracowałam:

- w szkołach ogólnodostępnych
- w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym,
- w Zespole Dydaktyczno- Wychowawczym dla Dzieci z Wadami Słuchu
- w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

Aktualnie kontynuuję pracę zawodową w publicznych przedszkolach i w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Moje doświadczenie zawodowe związane było głównie z pracą w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, w której pracowałam 26 lat jako psycholog, a ok 20 lat pełniłam funkcje dyrektora placówki. Moja praca koncentrowała się na działalności profilaktycznej, doradczej, diagnostycznej i terapeutycznej. Opracowywałam opinie, orzeczenia na potrzeby placówek, szkół, sądów, poradni, komisji lekarskich. Znam i rozumiem potrzeby i trudności dzieci i młodzieży na poszczególnych etapach rozwojowych. Współpracuję z rodzicami przy rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, emocjonalnych, wychowawczych ich dzieci.

Od wielu lat udzielam wsparcia psychologicznego osobom doznającym traumatycznych zdarzeń, przechodzących kryzys. Zdobyłam duże doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz z zaburzeniami w rozwoju dzięki pracy w PPP, w Punkcie Wczesnego Wspomagania Rozwoju i w placówkach dla osób niepełnosprawnych.

Udzielałam pomocy ofiarom, świadkom i sprawcom przemocy w ramach dyżurów w Punkcie Interwencji Kryzysowej. W Rodzinnej Poradni Specjalistycznej udzielałam wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji spowodowanej m.in.: kryzysem rodzinnym, bezrobociem, osamotnieniem, wypadkami losowymi, nagłą utratą bliskich, uzależnienia... itd.

Szczególnie ważne są dla mnie problemy dzieci krzywdzonych, wobec których stosowano przemoc. Uczestniczyłam w przesłuchaniach, sprawach sądowych sporządzając opinie na w/w temat. Współorganizowałam Zespół Interdyscyplinarny ds. Dziecka Krzywdzonego i Zaniedbywanego, którego jestem członkiem.

Współpracuję z Fundacją "Dzieci Niczyje" biorąc udział w ogólnokrajowych kampaniach. Jestem członkiem Ogólnopolskiego Porozumienia Osób i Instytucji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"- aktywnie uczestnicząc w debatach, akcjach, przedsięwzięciach.

Posiadam duże doświadczenie w zakresie działalności diagnostycznej, doradczej, terapeutycznej w stosunku do osób dorosłych. Od 15 lat w prywatnym gabinecie psychologicznym oferuję szeroko rozumianą pomoc psychologiczną dla osób, które przeżywają różnego rodzaju trudności natury psychicznej. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi, chorymi psychicznie i neurologicznie, które zdobyłam pracując w Poradni Antynikotynowej, Poradni Zdrowia oraz w Gabinecie Psychiatrycznym Indywidualna Praktyka Lekarska (umowa z NFZ).

Przeprowadzałam badania psychologiczne zbiorowe kandydatów do Straży Miejskiej, poborowych do czynnej służby wojskowej, bezrobotnych dla Powiatowego Urzędu Pracy.

Posiadam także doświadczenie w prowadzeniu działalności profilaktycznej. Prowadziłam szereg warsztatów psychoedukacyjnych, pogadanek, prelekcji oraz zajęć profilaktycznych nie tylko w ramach pracy w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej, ale także współpracując z:

- Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
- SANEPID-em,
- Powiatowym Urzędem Pracy
- Zakładem Doskonalenia Zawodowego,
- stowarzyszeniami i instytucjami samorządu lokalnego.

Prowadziłam liczne zajęcia profilaktyczne i terapeutyczne dla dzieci, młodzieży, dorosłych, realizując projekty unijne. W ramach współpracy z ZDZ prowadziłam szereg zajęć z zakresu psychologii dla słuchaczy kursów i szkoleń.

Współpracowałam także z Łużycką Wyższą Szkołą Humanistyczną im. J. B. Solty prowadząc ćwiczenia z zakresu psychologii dla studentów studiów dziennych- Resocjalizacja i studiów zaocznych- Podyplomowe Studia Poradnictwa Zawodowego.

Posiadam I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologicznej. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ekspertem wchodzącym w skład komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Systematycznie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe. Ukończyłam:

- kurs z zakresu Przygotowania Pedagogicznego,
- Studia Podyplomowe z zakresu Psychoprofilaktyki,
- Studia Podyplomowe z zakresu Organizacji i Zarządzania placówkami Oświatowymi.

Ukończyłam wiele kursów, szkoleń z zakresu diagnozy, terapii, psychoprofilaktyki m.in.:

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego i jego rodziny,
- Terapia EEG-Biofeedbach,
- Kurs Kinezjologii Edukacyjnej I , II stopień,
- Szkoła dla Rodziców i Wychowawców,
- Diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej ADHD,
- Diagnoza i terapia dzieci autystycznych,
- Terapia dla dzieci moczących się,
- Zaburzenia odżywiania się u dzieci i młodzieży,
- Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od internetu i gier komputerowych,
- Ukryte treści rysunku dziecka- psychologiczna analiza i interpretacja,
- Pomoc ofiarom traumatycznych doświadczeń
- Psychologiczne problemy przemocy domowej,
- Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw,
- Dysleksja, dysortografia w szkole,
- Program opieki i terapii skierowany do uczniów z niepłynnością mowy,
- Profilaktyka HIV / AIDS,
- Diagnoza zaburzeń ze spectrum autyzmu.